Hur funkar digitala möten?

Coronakrisen har medfört stora förändringar för föreningslivet. Plötsligt är nästan alla möten digitala och även stora årsmöten genomförs på distans. För många kan det vara utmaningar att hålla i möten online och också reda ut vad som gäller.

SUB är ett av fyra förbund som samverkar inom ramarna för Projekt Nexus* och projektet har nu bjudit in Johan Groth (kanslichef för Sverok och erfaren mötesledare) till ett digitalt knytkalas, för att lära oss mer om möjligheter och fallgropar med just digitala möten. Alla som är intresserade är välkomna att vara med!

Moderator är Anna Wallgren, projektledare för Nexus och generalsekreterare för Ung Media Sverige.

När: Onsdag 13 maj 2020 kl. 08:00–09:00
Var: Zoom är plattformen vi använder
Anmälan: https://forms.gle/UtGn8XER5Zw86ErCA
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/268906060814940/

* = Nexus är ett Arvsfondsprojekt som utvecklar en ny samverkansmodell för kultur- och föreningslivet. Projektet drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Uppdatering:
Nästa möte i serien blir 15 maj och då handlar det om hur digitala möten kan göras roligare! Läs mer:
https://www.facebook.com/events/706193130153575/

Nu släpper regeringen de 500 miljonerna till kulturlivet

Regeringen utlovade tidigt 500 miljoner till kulturlivet i ett krispaket för att lindra och motverka de negativa effekterna av Coronakrisen. I dag 24 april hölls en presskonferens där bland andra kulturminister Amanda Lind medverkade, där regeringen gick ut med information kring hur detta stödpaket kommer hanteras. En stor del, 370 miljoner, går via Kulturrådet och resten av medlen via andra så kallade ”expertmyndigheter”, där regeringen betonade principen om armlängds avstånd i processen.

Kulturrådet kommer öppna för ansökningar om medel den 28 april och stödet som Kulturrådet fördelar gäller inställda och uppskjutna kulturevenemang och omfattar evenemang som skulle hållits  före sista maj 2020 och som nu ställts in. Mer information om detta finns här:
https://www.kulturradet.se/nyheter/2020/kulturradet-fordelar-370-miljoner-kronor-ur-stodpaketet-till-kulturen/

Andreas Wandegren, ordförande för SUB – Riksförbundet För Subkultur säger:
– Vi följer utvecklingen nära och vi välkomnar att regeringen nu äntligen går ut med information om hur detta stöd kommer utformas. Alla i kulturlivet drabbas av krisen och subkulturerna är verkligen inga undantag. SUB som riksförbund ser det som i sammanhanget viktigt att en stor bredd av aktörer kan kvalificera för att söka de stöd som nu släpps. Vi anser också att det är viktigt att Kulturrådet verkligen beaktar en kulturpolitisk bredd och har med ett normkritiskt perspektiv i arbetet med att fördela stöden. Vi ser emellertid med viss oro på att även om stödet presenterats som att det kommer nå ut brett till det fria kulturlivet, så finns en risk för att de aktörer som inte omfattas av dagens kulturpolitik och kultursyn riskerar att inte omfattas.

Regeringen inför begränsning om max 50 personer per evenemang

Coronakrisen slår hårt och regeringen och myndigheter agerar med krisåtgärder, vilka har stor påverkan på kulturlivets förutsättningar. I ett läge där alla i samhället behöver bidra på alla tänkbara sätt i den situation som råder och det finns högprioriterade funktioner och strukturer som måste fungera, finns också många som även drabbas av effekterna av åtgärderna, såväl i vardag som i sina yrken, på sin fritid och i sina verksamheter. Subkulturerna är inga undantag.

SUB – Riksförbundet För Subkultur arbetar för fullt med att få en bra bild och förståelse för hur situationen påverkar och kommer påverka förbundets medlemmar och anslutna, vilka som drabbas och i vilken omfattning. Vi genomför en enkätundersökning samt arbetar med att lyfta fram viktig information i allmänhet om Coronaviruset och dess effekter, med utgångspunkt från kulturlivets perspektiv. SUB bedriver också ett utåtriktat påverkansarbete där vi deltar i olika samtal med myndigheter och samverkansorganisationer samt gör skrivelser och rapporter för att öka kunskapen hos omvärlden om subkulturernas situation.

I dag har regeringen kommit med ett nytt besked om att evenemang och allmänna sammankomster kommer att regleras ytterligare med ett tak på max 50 personer, vilket börjar gälla söndag 29 mars. Detta är en drastisk nedskärning från den tidigare restriktionen om 500 personer. Fler åtgärder kan vara att vänta under den tid som kommer och för många inom kulturlivet innebär detta stora omställningar och osäkerhet.

– Situationen har redan haft stor påverkan och detta kommer att ytterligare påverka många verksamheter inom förbundet, säger förbundsordförande Andreas Wandegren och fortsätter: – Vi ser stora utmaningar för många av förbundets medlemmar och anslutna och deras verksamheter. Vi hade redan innan krisen bröt ut en situation där subkulturerna länge varit eftersatta i stödstrukturerna och det blir väldigt tydligt för oss hur utsatta många subkulturella aktörer är. Vi kommer göra allt vi mäktar med för att förbundet ska kunna stötta och stärka våra medlemmar, men vi kommer också verka för att vi och våra medlemmar ska kunna bidra på de sätt vi kan i samhället i stort. Nu om någonsin behövs föreningslivet och kulturlivet!

SUB höjer rösten i kulturdebatten

SUB är en av några organisationer som tog initiativet till att skriva en debattartikel kring vikten av att ideella kulturföreningar och mindre aktörer inte glöms bort i regeringens och andra beslutsfattares arbete med krispaket och åtgärder i den pågående Coronakrisen. Många har ställt sig bakom artikeln som publicerades i ETC tisdag 17 mars 2020. Läs hela debattartikeln här https://www.etc.se/debatt/politiker-de-sma-kulturutovarna-behover-er-hjalp
Dela och sprid gärna.

Coronaviruset och dess effekter för kulturlivet

I skrivande stund har vi nyligen nåtts av beskeden att regeringen har på folkhälsomyndighetens inrådan med anledning av Coronaviruset beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Detta besked påverkar flera av våra medlemsföreningar och många anslutna aktörer i förbundet och i olika grad. Det har redan resulterat i att flera evenemang fått ställas in och många arrangörer, artister och engagerade drabbas, för att inte tala om publiken. Det är dock ännu för tidigt för att vi ska kunna spekulera i eller se de långsiktiga effekterna.

Vi gläds åt att se att inom subkulturerna finns en solidaritet och värme från många som sluter upp bakom de drabbade och med både förståelse och stöttning. Vi är oerhört stolta att vårt förbund har en så kunnig, solidarisk och hänsynsfull medlemsbas.

SUB har redan agerat och har bland annat tillsammans med andra organisationer skickat skrivelser för att belysa vikten av att myndigheterna inkluderar ett perspektiv som omfattar föreningslivet, det breda kulturlivet och de små och medelstora aktörerna.

Vi kommer att fortsätta verka för att påverka och se till att våra perspektiv finns med i samtalen som förs bland beslutsfattare och myndigheter kring åtgärder som vidtas som berör våra medlemmar och anslutna.

Vi kommer att fortsätta föra dialog med våra medlemmar och anslutna kring hur de påverkats av krisen och vi gör vårt bästa för att återkoppla så fort vi kan i alla ärenden. Vi välkomnar er alla medlemmar och anslutna att inkomma med information till oss om er situation. Det är värdefullt för vårt samlade arbete att föra fram kunskap om våra genrer och våra aktörer till omvärlden, beslutsfattare och myndigheter.

SUB kommer arbeta vidare med frågorna och vi strävar efter att vara en kraft att räkna med i civilsamhället, då vi alla behöver samarbeta och ta krafttag för att möta de stora utmaningar mänskligheten nu står inför, där vi alla är lika och där vi alla behövs.

SUB har också satt samman en informationssida kring Coronaviruset
https://subkulturer.se/coronaviruset/

Dansnätverk för subkulturell dans

Efter en längre tids dialog och flera möten i samband med event har nu ett nätverk för subkulturell dans startats upp!

Nätverket är en del av SUB som förbund. Syftet är att förbättra förutsättningarna för subkulturella dansaktörer att verka och att alternativa dansstilar, former och uttryck ska få ett större erkännande i kulturlivet och samhället.

Läs mer om nätverket och anmäl gärna ditt intresse att vara med redan nu:
dans.subkulturer.se

Regionala årsmöten SUB


SUBs regioner håller årsmöten i december.

Region Norr: 17 december kl 20.00
Region Öst: 18 december kl 20.30
Region Väst: 18 december kl 19.00
Region Syd: 19 december kl 21.00

Mötena sker online och alla medlemsföreningar i respektive region är välkomna att delta med utsedda delegater. OSA till förbundet info (a) subkulturer.se

Möte om den subkulturella dansens utveckling – 2019

Dansgruppen Misty Moon under Uma Obscura. Foto Thomas Kieselbach.

I samband med Alternativfesten, som går av stapeln 8-10 november i Sandviken, kommer SUB – Riksförbundet För Subkultur i samarbete med värdföreningen AlternativaCultura och KF Roslagskretsen åter att hålla ett möte där vi fortsätter dialogen kring den subkulturella dansens utveckling i landet och vad förbundets roll kan vara för att stärka denna utveckling.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka dansare inom subkulturella områden? Hur kan vi synliggöra de dansare som är verksamma inom förbundets ramar? Hur kan vi nå ut till och välkomna än fler? Dessa frågor har diskuterats och nu fortsätter vi.

Vi välkomnar dansintresserade, såväl dansutövare som arrangörer, i första hand de som är anslutna till SUB – Riksförbundet För Subkultur eller de som är medlemmar i en av förbundets föreningar. Vi ser gärna även att ni som ännu inte är anslutna men som har intresse att delta också kontaktar oss och anmäler ert intresse.

Förbundsstämma 2019

SUB håller förbundsstämma 10 november kl 10-13 på Kulturcentrum i Sandviken hos värdföreningen AlternativaCultura. Härmed kallas medlemsföreningar i förbundet. Välkomna! Mer information går ut till medlemmarna i kommande utskick.
OSA till administrationen.

Möte om den subkulturella dansens utveckling

Morgana under Uma Obscura-festivalen. Foto: Thomas Kieselbach

I samband med Alternativfesten, som går av stapeln 9-11 november i Sandviken, kommer SUB  – Riksförbundet För Subkultur i samarbete med värdföreningen AlternativaCultura att hålla ett möte där vi diskuterar den subkulturella dansens utveckling i landet och vad förbundets roll kan vara för att stärka denna utveckling.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka dansare inom subkulturella områden? Hur kan vi synliggöra de dansare som är verksamma inom förbundets ramar? Hur kan vi nå ut till och välkomna än fler? Dessa frågor och fler står på agendan.

Vi välkomnar dansintresserade, såväl dansutövare som arrangörer, i första hand de som är anslutna till SUB – Riksförbundet För Subkultur eller de som är medlemmar i en av förbundets föreningar. Vi ser gärna även att ni som ännu inte är anslutna men som har intresse att delta också kontaktar oss och anmäler ert intresse.

 

Möte om den subkulturella konstens utveckling


I samband med festivalen Uma Obscura, som går av stapeln 27-29 april i Umeå, kommer SUB i samarbete med Uma Obscura och värdföreningen KF Kretsen att hålla ett möte där vi diskuterar den subkulturella konstens utveckling inom förbundet. Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka subkulturella konstärers verksamheter? Hur ska vi synliggöra de många konstnärer som är verksamma inom förbundets ramar? Hur kan vi nå ut till och välkomna än fler? Dessa och andra frågor står på agendan.

Kallade är de medlemsföreningar inom förbundet som har en uttalad konstverksamhet/inriktning. Om din förening mot förmodan saknar en inbjudan, tveka inte att kontakta oss.

Nya regioner i SUB


Några av deltagarna vid bildandet av Region Öst samlade.

Nu har SUB fått fler regioner i förbundet. Tidigare fanns region SUB Väst, som bildades redan 2015. Nu har förbundet fått två regioner till, region SUB Öst och region SUB Syd. Region SUB Syd bildades i samband med stämman i Vattlång i oktober och Region SUB Öst konstituerades tidigt i december. Inom kort kommer kallelsen till föreningarna som berörs av bildandet av Region SUB Norr. Snart finns regioner inom SUB som omfattar hela landet.

RTSI – En kunskapsfråga

Nu inleds ”RTSI – En kunskapsfråga?”, ett projekt som drivs av SUB – Riksförbundet För Subkultur. Projektet har beviljats stöd från Arvsfonden och kommer pågå 2017-2020. Projektet syftar till att öka kunskapen om det utanförskap och den diskriminering som drabbar subkulturerna i samhället och motverka alterofobi.

Förbundsstämman 2017 och ny styrelse för SUB


Deltagare vid förbundsstämman i Vattlång poserar framför Helsinglight.

27-29 oktober hölls den 3:e förbundsstämman för SUB – Riksförbundet För Subkultur. Platsen för stämman var Helsinglight i Vattlång och årets värdar var föreningen Alternativkretsen Hälsingland, som bjöd stämmodeltagarna på sin magi. Utöver den formella stämman höll förbundet även utbildningar och seminarier med deltagarna.

Nyckeln till Helsinglight överlämnas till trädvarelsen. Mystiken tätnar…

Alternativkretsen slog an en hög konstnärlig ton och ambition för stämman och inledde fredagkvällen med en gemensam procession för deltagarna där de fick stifta bekantskap med mystiska skogsväsen och lyssna till kulning på avstånd, innan det var dags för baluns på magiska Helsinglight, platsen som tidigare varit en skola i bygden och som nu fått en ny kostym. Värdföreningen bjöd också på underhållning med musik, dans och ett konstnärligt performance från Italienska gruppen Electric Strings.


Electric Strings

Vid stämman fick SUB en ny styrelse och förbundet antog också en kulturpolitisk vision. SUB har under tiden sedan bildandet gjort en resa där förbundet växt till att i dagsläget omfatta över 30 föreningar i hela landet med tusentals medlemmar och många anslutna.Vill du vara med på resan? Läs mer på sidan och tveka inte att kontakta oss!

Seagulls

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå kommun
Län: Västerbotten
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningens inriktning är framför allt skapande bild och foto, men rymmer även samverkan kring arrangerande verksamhet.

Not för Not

Form: Ideell förening
Säte: Piteå
Kommun: Piteå kommun
Län: Norrbotten
Bildad år: 2017

Presentation:
Not för Not är en förening för de som verkar inom området komposition av musik och som är intresserade av att utveckla sina konstnärliga inlärningsprocesser. Föreningens verksamhet består bland annat av träffar för dess medlemmar med löpande dokumentation av konstnärliga insikter som föreningens medlemmar tar del av och bidrar till.

Extreme Arts Association Sweden

Form: Ideell förening
Säte: Stockholm
Kommun: Stockholms kommun
Län: Stockholm
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen definierar verksamhetssfären så som alla konstformer vilka har en mörk tematik och/eller ett ovanligt eller extremt uttryck.

Föreningen syftar främst till att främja subkulturell utveckling, bland annat genom följande delsyften:

• Stimulera föreningens medlemmar i deras arbete med att organisera och genomföra kulturarrangemang inom föreningens verksamhetssfär. Exempelvis genomföra spelningar, festivaler, turnéer och konstutställningar.
•Verka för kunskapsspridning nationellt hos relevanta myndigheter, organisationer, medier och företag kring konstformer inom föreningens verksamhetssfär.
•Stimulera föreningens medlemmar i deras egna kulturuttryck och främja spridningen av desamma.
•Utveckla musik-, kultur- och klubbliv inom kommunen.
•Främja ett subkulturellt samarbetsklimat på lokal såväl som regional, nationell och internationell nivå.

Bat Squad

Form: Ideell förening
Säte: Göteborg
Kommun: Göteborgs kommun
Län: Västra Götaland
Bildad år: 2008

Presentation:
Bat Squad är en Goth förening som startade redan 2008. Föreningen arrangerar gothklubbar och andra aktiviteter.

Facebooksida: https://www.facebook.com/groups/219863178144096/

Förbundsstämma 2017

SUB Förbundsstämma 2015 kollage
Den 27-29 oktober håller SUB – Riksförbundet För Subkultur sin 3:e förbundsstämma, denna gång i Hälsingland hos vår medlemsförening Alternativkretsen Hälsingland. Det blir magi, möten och mycket mer. Vi samlar representanter från landets subkulturer till en helg där vi tar avstamp mot de kommande två verksamhetsåren i förbundet.

Har din förening ej fått kallelse? Kontakta oss med era senaste kontaktuppgifter.

AlternativaCultura

Form: Ideell förening
Säte: Sandviken
Kommun: Sandvikens kommun
Län: Gävleborg
Bildad år: 2017

Presentation:
Kulturförening som riktar sig främst till alternativkulturen. Föreningens verksamhet består i bland annat kurser, studiecirklar och föreläsningar, samt arrangerande verksamheter som utställningar, musikevenemang m.m.

Föreningen SNÖ

Form: Ideell förening
Säte: Umeå
Kommun: Umeå kommun
Län: Västerbotten
Bildad år: 2017

Presentation:
Föreningen Subkultur i Norden från Östasien är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med syfte att verka för subkulturella uttryck från östasien och synliggöra initiativ inom föreningens intresseområden.
Föreningen kan lyfta fram och stödja dess medlemmars aktiviteter och verksamheter vilka faller inom föreningens intresseområden.

Facebooksida: https://www.facebook.com/Foreningensno/