NOD tillfrågar SUB om pandemins konsekvenser

NOD (Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället) har släppt sin lägesbild över behov i civilsamhället som uppstått efter coronavirusets utbrott i Sverige.

SUB – Riksförbundet För Subkultur är en av de många organisationer som blev tillfrågade, Detta uppskattar oerhört då det är viktigt att hela kulturlivet får höras i krisen och subkulturernas röster har länge varit underrepresenterade i kulturpolitiken.

NOD lyfter i sin rapport en mängd perspektiv SUB ställer oss bakom. En av många saker som NOD lyfter är att: ”Kultursamverkansmodellens nya kriterier anses behöva stärkas där det finns en svag regional struktur, för att ta hänsyn till den ideella kulturens förutsättningar och behov.” Detta rimmar mycket med den rapport, Kulturlivets fortlevnad, som Projetk Nexus just släppt och som pekar på samma problematik. Just denna problematik kommer även diskuteras i ett panelsamtal den 11:e februari kl 11.25 (prel) på Folk och Kultur i regi av just Projekt Nexus.

NOD pekar också på en mängd andra viktiga perspektiv i sin rapport, perspektiv på kunskaper som ofta saknas i det kulturpolitiska samtalet med beslutsfattare och myndigheter.


Riktat stöd till ideell kultur: Många organisationer erfar hur de krisstöd som funnits inte inkluderat den ideella kultursektorn. Detta på grund av skrivelser om att ersättning beviljas för utebliven professionell verksamhet och att många inte känt att de passat in i den definitionen. De efterfrågar därmed ett särskilt anpassat stöd till ideell kultur eftersom såväl förutsättningar som behov ser annorlunda ut där än bland professionella och kommersiella aktörer.

Större erkännande i kulturpolitiken: Flera av respondenterna påpekar att den ideella kultursektorn sedan länge varit underprioriterad i kulturpolitiken. Den ojämna maktfördelningen inom kulturpolitiken har under pandemin blivit särskilt påtaglig och upplevts påverka möjligheterna till stöd i såväl debatt som ekonomisk kompensation.

Läs mer om NOD och läs rapporten:
https://www.nodsverige.se/lagesbild-om-den-ideella-kultursektorns-utmaningar-under-coronapandemin/