FAQ

FAQ (Frequently Asked Questions – Vanligt förekommande frågor)

Hur blir man medlem?
Om ni är en ideell förening, kolla in information om ”Föreningar” menyn.
Om ni är en grupp, konstnärsgrupp, artist etc., sök under ”Kreatörer”.
Är du osäker på om du eller ni kan bli medlem, kontakta oss.

Varför ett riksförbund?
Vi vill arbeta för att öka kunskapen om subkulturerna, framför allt de alternativa subkulturerna och för att det ska finnas mer resurser till att utveckla och främja alternativa subkulturer. Vi vill samarbeta, stötta utvecklingen och nätverk bland utövare, arrangörer, föreningar och andra anslutna. Det finns en mängd anledningar till varför ett riksförbund som SUB även är en kraft för utvecklingen av subkulturer i allmänhet.

En viktig del är just det kulturpolitiska arbetet. Ett förbund innebär exempelvis att vi kan ha en gemensam röst och vara med i diskussionerna när miljarder skattekronor fördelas till olika kulturformer i Sverige.

För att ta ett exempel bland många så tycker vi att en synthklubb som bokar professionella (yrkesverksamma i den bemärkelsen) artister med hög konstnärlig kvalitet ska anses vara lika värdefull, lika fin och behandlas som dess jämlikar i andra genrer, vilka såväl staten, landsting som kommuner stöttar arrangörer och kulturutövare med olika bidrag.

Det är på tiden att vi som arbetar med dessa former av  samtida kultur också får ett erkännande och lika villkor. Men för det måste vi också kunna föra talan med gemensam röst och delta i samarbeten med andra riksförbund för kultur.

Vad är subkulturer? Vad är goth och synth?
Vad är folkmusik? Vad är jazz? Vad är pop? Vad är mode? Svaren och definitionerna är lika många som svåra och gränsdragningar likaså. Frågar man gamla kulturorganisationer om hur de definierar sig själva får man ofta till svar just att det är i ständig utveckling.

Det saknas ännu tyvärr enhetliga och väl utvecklade definitioner för dessa relativt nya kulturformer och det saknas bra samlingsnamn i svenskan. Gissningsvis beror det delvis på att det faktiskt inte funnits en rikstäckande organisation som arbetat med detta och att forskningen på området ännu är väldigt begränsad.

Det saknas i allmänhet mycket kunskap och definitioner om nya folkrörelser och nya subkulturer. Säger man exempelvis ”goth” och vill veta vad det innefattar så får man olika svar beroende på vem man frågar. Det hela är en process. Det viktiga vi gör med SUB är att här tar vi viktiga steg för att det ska finnas ett gemensamt forum där vi tillsammans kan arbeta för att genrerna ska kunna utvecklas och nätverka. Det finns mycket jobb att göra och där hoppas vi få er hjälp: Gå gärna med i SUB och arbeta för att utveckla detta område så vi får mer samlad kunskap och kanske även bättre och uppdaterade definitioner som kan inbegripa den komplexa kultur vi som förbund företräder.

Men subkulturer kan ju vara vad som helst som inte är mainstream? Var drar ni gränsen?
Vi använder inte begreppet subkultur så som folklivsforskningen gör det (som motsats till hegemonin och således beroende av det motsatsförhållandet) utan vi ser till subkultur som just en kulturell och konstnärlig företeelse där begreppet subkultur får innebörden av en folkrörelse som exempelvis ”jazzen” eller ”folkdansen” eller ”proggrocken”. Kanske kommer med tiden nya och bra definitioner som gör det hela ännu mer tydligt och det välkomnar vi, men vi kommer inte tvinga på omvärlden en sådan definition utan det måste komma från folkrörelsen i sig. SUB som förbund arbetar med en utgångspunkt för förbundets omfattning (ovan) och utgår i arbetet från de demokratiska föreningar som finns runtom i landet som har den inriktning som där beskrivs.

Ska SUB arrangera och konkurrera med oss?
Absolut inte tanken. Riksförbundet har inte som huvudsaklig verksamhet att arrangera festivaler, klubbar eller liknande. Däremot kommer förbundet verka för att stötta och skapa möjligheter till möten, till utbildning, till kunskap. Förbundet kommer verka för att lyfta fram och synliggöra medlemmarna, arrangörerna och kulturutövarna. Förbundet ska arbeta för att arrangera sådant som kommer medlemmarna till nytta, t.e.x. gemensamma nätverksträffar och utbildningar och eventuellt profilkulturarrangemang samt centrala initiativ för att utveckla förutsättningarna.

Måste man välja mellan SUB och andra förbund?
Nej, inte enligt oss i alla fall. Det är många gånger en förening kan ha olika intressen och behov av att tillhöra flera nätverk. Det finns många exempel på andra riksförbund som arbetar med områden som är närliggande SUB, exempelvis Kontaktnätet, Ung Media och Sweden Festivals. Vi strävar efter samarbete även där. Däremot måste man vara tydlig med om man väljer att rapportera sin verksamhet och/eller medlemmar till en viss organisation som grundande för eventuella bidrag den organisationen söker, så att verksamhet inte dubbelrapporteras. Fråga oss gärna om osäkra på vad som gäller i just ert fall.

Är ni politiska?
Nej. Vi vill understryka att SUB inte är en partipolitisk eller religiös organisation och vi arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter som självklara mål. Däremot är vi kulturpolitiskt aktiva, för att arbeta för att just lyfta kunskaper och främja utvecklingen av subkulturer.

Hos SUB får du i princip tycka vad du vill och tro på vad du vill, men vi tar avstånd från alterofobi, främlingsfientlighet, fascism, nazism och liknande företeelser. Vi står upp för allas lika värde.