SUB lämnar remissvar på kultursamverkansutredningen

SUB har lämnat ett remissvar på betänkandet från den statliga utredningen om kultursamverkansmodellen, det vill säga den modell som i grunden påverkar hur statsbidragen fördelas till kulturlivet via landets regioner. Vi finner betydande brister i betänkandet, mot bakgrund av utredningens syften. Betänkandet saknar åtgärder för att inkludera det fria och ideellt organiserade kulturlivets infrastrukturer i kultursamverkansmodellen, särskilt de infrastrukturer som företräder marginaliserade kulturrörelser. Läs hela SUBs remissvar här eller på regeringens hemsida.