FAQ

FAQ (Frequently Asked Questions – Vanligt förekommande frågor)

Hur blir man medlem?
Om ni är en ideell förening, kolla under ”Föreningar” menyn. Om ni är en grupp, konstnärsgrupp, artist etc., sök under ”Kreatörer”. Och så vidare…

Varför ett riksförbund?
Vi vill arbeta för att öka kunskapen om subkulturerna, få resurser till att utveckla och främja subkulturer. Det innebär exempelvis att vi kan ha en gemensam röst och vara med i diskussionerna när miljarder skattekronor fördelas till olika kulturformer i Sverige. Vi tycker att exempelvis en synthklubb som boka proffessionella (yrkesverksamma i den bemärkelsen) artiser med hög konstnärlig kvalitet (artister som på ”kontinenten klassas kultur”) så ska det vara lika värdefullt, lika fint och lika behandlat som andra, där såväl staten, landsting som kommuner stöttar arrangörer och kulturutövare med olika bidrag. Det är på tiden att vi som arbetar med dessa former av  samtida kultur också får ett erkännande och lika villkor. Men för det måste vi också kunna föra talan med gemensam röst som de andra och delta i samarbeten med andra riksförbund för kultur.

Vad är subkulturer? Vad är goth och synth?
Vad är folkmusik? Vad är Jazz? Vad är Pop? Vad är Mode? Svaren och definitionerna är lika många som svåra och gränsdragningar likaså. Frågar man gamla kulturorganisationer om hur de definierar sig själva får man ofta just svar att det är ständigt i utveckling.

Det saknas ännu tyvärr bra definitioner på dessa relativt nya kulturformer och det saknas bra samlingsnamn i Sverige. Gissningsvis beror det delvis på att det faktiskt inte funnits en rikstäckande organisation som arbetat med det och att forskningen på området är väldigt begränsad ännu. Det saknas i allmänhet mycket kunskap och definitioner om nya folkrörelser, nya subkulturer. Säger man exempelvis ”Goth” får man olika svar beroende på vem man frågar och det hela är en process. Det viktiga vi gör med SUB är att här tar vi viktiga steg för att det finns ett gemensamt forum där vi tillsammans KAN definiera, utveckla och arbeta för att genrerna ska kunna utvecklas och nätverka. Det finns mycket jobb att göra och där hoppas vi få er hjälp, gå med i SUB och arbeta för att utveckla detta område så vi får mer samlad kunskap och uppdaterade definitioner som kan inbegripa den komplexa kultur.

Men subkulturer kan ju vara vad som helst som inte är mainstream? Var drar ni gränsen?
Vi använder inte begreppet subkultur såsom folklivsforskningen gör det (såsom motsats till hegemonin och således beroende av det motsatsförhållandet) utan vi ser till subkultur som just kulturell och konstnärlig företeelse där begreppet subkultur får innebörden av en folkrörelse som exempelvis ”jazzen” eller ”folkmusik och dans” eller ”proggrocken”. Kanske kommer med tiden nya och bra definitioner som gör det hela ännu mer tydligt och det välkomnar vi, men vi kommer inte tvinga på omvärlden en sådan definition utan det måste komma från folkrörelsen i sig. SUB som förbund arbetar med en definition (ovan) och utgår i arbetet från de demokratiska föreningar som finns runtom i landet som har den inriktning som beskrivs i vår avgränsning ovan.

Ska SUB arrangera och konkurrera med oss?
Absolut INTE tanken. Riksförbundet har inte som huvudsaklig verksamhet att arrangera festivaler eller klubbar eller liknande. Däremot kommer förbundet verka för att stötta och skapa möjligheter till möten, till utbildning, till kunskap. Förbundet kommer verka för att lyfta fram och synliggöra medlemmarna, arrangörer och kulturutövarna. Förbundet ska arbeta för att arrangera sådant som kommer medlemmarna till nytta, tex gemensamma nätverksträffar och utbildningar och eventuellt profilkulturarrangemang samt centrala initiativ för att utveckla förutsättningarna.

Måste man välja mellan SUB och andra förbund?
Nej inte enligt oss i alla fall. Det är många gånger en förening kan ha olika intressen och behov av att tillhöra flera nätverk. Det finns många exempel på andra riksförbund som arbetar med områden som är närliggande SUB, exempelvis Kontaktnätet, Moks, Ung Media och upSweden. Vi strävar efter samarbete även där. Däremot måste man vara noga med om man väljer att rapportera sin verksamhet eller medlemmar till en viss organisation så att man är tydlig.

Ni nämner att ni är medlemsorganisation hos studieförbundet Kulturens Bildningsverksamhet. Måste man vara med i Kulturens eller kan man samarbeta med andra studieförbund och vara med i SUB?
Ni är fria att samarbeta med vilket studieförbund ni vill. SUB som förbund lägger sig inte i medlemmarnas verksamheter. Däremot: SUB som riksorganisation har valt att vara medlemsorganisation i Kulturens, som för övrigt är det enda studieförbundet i Sverige där man som kulturorganisation kan bli medlem i dag och som också har fokus på kulturfrågor. Kulturens består (ägs) av just riksförbund för kultur så tillsammans har vi mycket gemensamt. Förbundet är också religiöst och politiskt obundet, något vi tycker är mycket viktigt. Vidare arbetar Kulturens med projekt för att motverka diskriminering av subkulturer, har starkt engagemang i frågor om Mänskliga Rättigheter och som tidigare sagt sätter kulturfrågor först. Kulturens är därför det självklara valet.

Är ni politiska?
Nej. Vi vill understryka att SUB inte är en partipolitisk eller religiös organisation och vi arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter som självklara mål. Däremot är vi kulturpolitiskt aktiva, för att arbeta för att just lyfta kunskaper och främja utvecklingen av subkulturer. Hos SUB får du i princip tycka vad du vill och tro på vad du vill, men vi tar avstånd från främlingsfientlighet, fascism och nazism och liknande företeelser. Vi står upp för allas lika värde.